Почетне стране

Предговор

Књига коју читалац има у рукама обележава одлучну прекретницу у српској култури: Срби су на сигурном путу да стекну свеобухватну и поуздану, вишетомну националну енциклопедију, те да међу корицама десетотомне публикације буду изложена важна и проверена сазнања о српском народу, сакупљана у оквиру многобројних дисциплина.

Планови за покретање националне енциклопедије стварани су и раније, али успеха није било. За време Првог светског рата српски интелектуалци су 1917. године засновали два донекле различита концепта свеобухватне југословенске енциклопедије. У Лондону се тај круг формирао око Богдана и Павла Поповића, те Тихомира Ђорђевића, а у Паризу око Александра Белића, Косте Куманудија, Јована Радонића и Станоја Станојевића. Због ратних околности ни једна ни друга група није успела да реализује свој наум. После Првог светског рата, у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца Станоје Станојевић је 1924. године покренуо енциклопедистички пројекат који је, због тадашњих државних и политичких прилика, такође добио шири југословенски карактер. Резултати тога пројекта изложени су у четворотомној, и данас употребљивој Народној енциклопедији српскохрватскословеначкој (1925–1929).

Стицајем околности и недовољним разумевањем Станојевићеве иницијативе читав пројекат је из Београда, у којем је замишљен, измештен у Загреб, где је пронађен повољнији амбијент за рад. Ово измештање је пресудно утицало на то да, током читавог трајања југословенске државе (1918–1991), заједнички послови у области енциклопедистике буду концентрисани управо у том граду. Замашан развој ове дисциплине у социјалистичкој Југославији остварен је захваљујући пре свега делатности Југославенског лексикографског завода основаног у Загребу 1950. године. Под будним надзором Мирослава Крлеже, његовог оснивача и првог директора, изашло је више веома корисних енциклопедија, али је међу њима највећу националну важност имала Енциклопедија Југославије. У два издања ове публикације (прво: I–VIII, 1955–1971; друго, недовршено: I–VI, 1980–1990) изложeна су многа сазнања о југословенским народима и њиховим културама, а у том контексту је и српски национални корпус имао своје незаобилазно место. Нажалост, у изради Енциклопедије Југославије спровођен је не само поступак систематског прећуткивања или искривљавања чињеница које се не уклапају у задате идеолошке оквире него је, временом, све очигледније постајало сазнање да је југословенска енциклопедистика послужила у сврхе пласмана политичких идеја усмерених ка дезинтеграцији српског државног, политичког и културног простора. Отуда је разлога за незадовољство било веома много, а код Срба неупоредиво више него код других југословенских народа.

Обнова идеје националне енциклопедије

Са дезинтеграцијом СФР Југославије изнова се наметнула неопходност рада на националној енциклопедистици, а кључне иницијативе исказале су Матица српска и Српска академија наука и уметности. На састанку руководстава ових двеју институција фебруара 1990. размотрене су опште друштвене околности и сагледани стваралачки капацитети, дефинисана је неопходност и исказана намера да се приступи изради „националне енциклопедије општег типа”. О тој одлуци обавештена је Влада Републике Србије, а затражено је и доношење одговарајућег закона. Влада је ту иницијативу прихватила, па је већ у децембру исте године сачинила Нацрт, а у априлу 1992. и Предлог закона, који је требало да буде изложен на седници Народне скупштине ради усвајања. Предлог је предвиђао да се посао израде српске националне енциклопедије повери најеминентнијим и најстаријим научнокултурним институцијама српског народа – САНУ и Матици српској. Скупштини Србије су за чланове Уређивачког одбора Српске енциклопедије предложени: Берислав Берић, Милорад Васовић, епископ Сава (Вуковић), Војислав Ј. Ђурић, Павле Ивић, Миодраг Јовичић, Божидар Ковачек, Василије Ђ. Крестић, Војислав Марић, Дејан Медаковић, Миљан Мојашевић, Милорад Павић, Мирослав Пантић, Никола Пантић, Властимир Перичић, Светозар Петровић, Чедомир Попов, Момчило Ристић, Љубомир Симовић и Драгослав Срејовић. Распад СФР Југославије, грађански ратови који су потом уследили, увођење санкција СР Југославији, као и тешка економска криза, онемогућили су не само усвајање Закона у републичкој Скупштини него и све припремне радње на покретању Српске енциклопедије. Застој на овим пословима учинио је да се, под именом Енциклопедија српског народа, појави још један концепт националне енциклопедије који је, у оквиру приватног предузећа „DBR Publishing”, обликовао Зоран Глушчевић. Иако је већ био наручен и написан известан број текстова, ни у реализацији ове намере се није далеко одмакло.

САНУ и Матица српска су тек јануара 1995. године, на састанку председништава двеју установа, донеле одлуку да се обнови иницијатива за рад на овом пројекту. На основу тог договора, а по позиву двеју институција, у САНУ у Београду фебруара исте године одржано је саветовање тридесетак еминентих научних радника о неопходности националне енциклопедије, о условима за њену израду, као и o спремности САНУ и Матице српске за такав посао. Афирмативни ставови и закључци овог, као и саветовања одржаног октобра 1995. године, прослеђени су управним органима двеју институција. На седници Председништва САНУ октобра 1995. и Управног одбора Матице српске новембра 1995. донете су одлуке да се израда основних докумената, закључака о концепцији и начину припремања Српске енциклопедије повери заједничкој Радној групи. Формирана јуна 1996, Радна група је до краја исте године формулисала предлоге докумената неопходних за почетак рада на Српској енциклопедији. Ти су документи на управним органима САНУ и Матице српске прихваћени фебруара 1997. године.

После тих одлука приступило се изради Азбучника будуће енциклопедије. Ради постизања веће ефикасности на овом послу, формиран је Координациони тим који су сачињавали: Чедомир Попов (руководилац), Момчило Зечевић (научни секретар), Владимир Кањух, Василије Ђ. Крестић, Александар Маринчић, Војислав Марић, Милоје Сарић, Обрад Станојевић и Никша Стипчевић. Њима се у току рада, уместо Милоја Сарића, прикључио Драгослав Маринковић, а у завршној фази активно је учествовао и Новица Петковић. У изради Азбучника ангажовано је 58 сарадника, а Координациони тим се састајао сваке две¬три недеље, тако да је у периоду од јула 1997. до краја октобра 1998. године урађен највећи део посла. После извесних допуна и прочишћавања, уобличен је обједињени азбучник Српске енциклопедије са преко 40.000 одредница. Посао је, у смањеном обиму и без икакве финансијске помоћи, настављен до марта 1999. када је прекинут због агресије НАТО снага на СР Југославију.

Нови подстицај за настављање рада на националној енциклопедији остварен је тек Законом о Српској енциклопедији, усвојеним у Народној скупштини Републике Србије 8. децембра 2005. Законом је утврђено да су носиоци израде Српске енциклопедије САНУ и Матица српска, а организационотехничку оперативу и послове извршног издавача обавља Завод за уџбенике. Одвојено од овог, Законом уређеног пројекта, Завод за уџбенике је организовао и послове израде једнотомне Енциклопедије српског народа, која је, под уредништвом Радоша Љушића, издата 2008. године.

Делегирањем по 12 представника САНУ и Матица српска су образовале Уређивачки одбор Српске енциклопедије и на то тело пренеле све обавезе и пуну одговорност за извођење пројекта. Уређивачки одбор је формиран 28. фебруара 2006. године, а радио је у саставу који и потписује прву књигу првог тома Српске енциклопедије. Преузевши све обавезе Централне редакције, чије је оснивање Законом предвиђено, Уређивачки одбор Српске енциклопедије заседао је сваког месеца. У 2006. години донесени су кључни документи (Концепција, Критеријуми за азбучник, Правилник о раду и сл.) и успостављена је основна организациона структура, која је подразумевала именовање стручних редакција свих области заступљених у Српској енциклопедији. Током 2007. године обављена је ревизија постојећег азбучника, слова А и Б су припремљена за рад и наручени су текстови за први том енциклопедије. У 2008. години пристизали су написани текстови, обављана је њихова прва редакцијска провера и формирана је ликовнографичка редакција. Током 2009.  и 2010. године рађено је на коначној стандардизацији енциклопедијских прилога, обављане су лексикографске редактуре и уједначавања самих текстова, те допуњавања сложених, схематских одредница. У овој, завршној фази прибављени су сви илустративни прилози, сачињен је коначни прелом, па је књига, после пажљивих провера, одштампана и предата у руке читалаца. Тако је изграђен организациони модел који даје прве резултате и гарантује висок квалитет и бржи темпо израде Српске енциклопедије.

Концепција и основна начела

Српска енциклопедија је национална енциклопедија општег типа, заснована на савременим научним и лексикографским знањима. Њен главни циљ јесте сакупљање, систематизовање и енциклопедијско тумачење свеукупног историјског развоја и савременог положаја српског народа. Ова публикација на систематизован начин обрађује културноисторијску баштину српског народа и описује његов допринос европској и светској култури и цивилизацији. Јасно постављеним циљевима, научним приступом и обрадом Српска енциклопедија настоји да разјасни сва најважнија питања из прошлости српског народа и да прикаже материјалне и општекултурне вредности, стваране како на српским просторима тако и на местима где Срби живе у расејању. Иако највећи део свог садржаја посвећује обради свих области историје српског народа, енциклопедија се уз то бави историјом и остварењима других народа са којима су Срби били повезани. Српска енциклопедија описује природне одлике простора на којима српски народ живи, као и специфичности географског положаја, геолошког састава и грађе земљишта, рељеф, хидрографске особине, климу, биљни и животињски свет. Она показује колико су природна својства утицала на привредни и демографски развитак, на егзистенцију, психосоцијалне и друге особине становништва. То се пре свега односи на простор Србије као матичне државе, али и на све друге просторе на којима су Срби живели и данас живе.  Српска енциклопедија обрађује економски развој и савремени положај српског народа као битне чиниоце кретања, особености и стваралачког доприноса у појединим раздобљима друштвеног развитка. У историјској ретроспективи она указује на узроке неповољног економског стања, али и на достигнућа привредног и друштвеног развоја српског народа, а укупну слику привредног положаја исказује како у оквиру појединих привредних грана и облика делатности тако и у оквиру територијалних схема од државног до регионалног нивоа.

Српска енциклопедија обрађује културу, њене особености и достигнућа, живот, обичаје, менталитет, религију и друге духовне вредности српског народа. Научним и историјским вредновањем његовог духовног наслеђа указује се и на прожимање са другим културама, посебно са културама Истока и Запада, као и са културама народа чији припадници живе са Србима у заједничкој држави или у непосредном окружењу. Рационалним и критичким приступом целокупном културном наслеђу, достигнућима свих наука и уметности, те техничкотехнолошком развоју енциклопедија омогућује да савремене и будуће генерације добију реалну историјску слику о развитку и дометима српске духовности, њеним вредностима и значају за савремени свет и на тај начин доприноси потврђивању историјске и друштвене свести српског народа.  Српска историја, испуњена драматичним, трагичним, али и светлим догађајима, као и њиховим појединачним и институционалним творцима, предводницима и учесницима, такође заузима одговарајуће место у енциклопедији. То подразумева историју великих сеоба, настанка, развоја и пропадања државних творевина, успона и падова, ратова, буна, устанака, револуција и ретких мирнодопских раздобља, борби, победа и пораза, те самих актера ових догађаја и процеса.

Рад на Српској енциклопедији заснива се на неколико основних начела. Научна објективност у први план истиче чињенични опис, а не вредносни суд о појавама и догађајима. То значи да је обрада енциклопедијске грађе по лексикографским начелима заснована на поузданим изворима и чињеницама, на примени строге научне критике и на знањима која су проверена и у науци прихваћена. Отуда ова енциклопедија у пуној мери одражава актуелно стање пре свега српске науке, али и укупне друштвене свести.

Национална одређеност подразумева обраду материјалног и духовног живота српског народа, како његове целине у матичној држави, тако и свих његових делова или истакнутих појединаца изван ње. Једна од основних упоришних тачака овог начела јесте српски језик и простирање његових дијалеката, а национална самосвест приказана је као историјска категорија.

Територијална одређеност указује на оне просторе на којима српски народ, односно његови делови живе у већим целинама. Приликом избора и обраде појединих топонима, хидронима и других појмова према овом принципу (тло, рељеф, клима и др.) за просторе изван матичне српске државе пресудни су културно¬историјски разлози. За државу Србију, као и неке њене регионе, предвиђене су посебне територијалне схеме.

Свеобухватност обраде налаже целовито посматрање и опис природних и друштвених појава, збивања из прошлости и садашњости, позитивних и негативних утицаја на историјски развитак српског народа и др. Ефикасност и економичност рада подразумева рационално коришћење постојећих знања, реално програмирање обима пројекта и трошкова његовог укупног остварења. Посебна пажња посвећена је поштовању највиших енциклопедистичких стандарда, те примереном планирању појединих фаза рада, договорених критеријума и утврђеног обима националне енциклопедије.

Српска енциклопедија представља дело од националног и државног значаја, које читаоцима најразличитијег генерацијског и стручног профила обезбеђује одговарајуће информације из области науке, уметности и културе. Посебно је значајна њена улога у сабирању знања о српском народу и ширењу тог знања у свету.  На изради Српске енциклопедије ангажовани су најстручнији сарадници из свих области науке и културе, што представља и основну гаранцију њеног квалитета.

Израда

Сачињавање поузданог азбучника обезбеђује најчвршћу основу за обликовање пројекта Српске енциклопедије. Азбучником је енциклопедијска грађа одабрана, распоређена и вреднована као тачно утврђени план и пројекат. До прихваћене радне верзије обједињеног или интегралног aзбучника дошло се на основу утврђених азбучника појединих струка. Обједињавањем азбучника тих струка констатована су могућа преклапања, као и недоречености и пропусти који су потом разрешавани и елиминисани. Током израде појединих томова енциклопедије радна верзија обједињеног азбучника биће додатно проверавана и коригована где год буде било потребе.

Израда Азбучника заснива се на сазнањима појединих наука, историјским изворима, лексикографским фондовима и на подацима непосредног искуства. Општи aзбучник Српске енциклопедије, урађен уобичајеним лексикографским поступком, садржи попис, по азбучном редоследу, свих одредница о битним питањима, појмовима, збивањима и личностима из историје материјалне и духовне културе српског народа. Према основном карактеру одреднице могу бити биографске и тематске. Биографске одреднице описују живот неке личности или, понекад, читаве породице, а тематске дефинишу појмове и утврђују како се они појављују у српској историји и у савременој стварности. Текстови су разврстани у пет основних категорија, а у свакој наредној расте максимални број словних знакова (1.800–3.600–7.200–14.400–24.000). Постоје и текстови (попут одређених појмова, историјских догађаја или територијалних схема) изван ових категорија. Током израде појединих томова прикупља се и одабира илустративни материјал, на основу чега ће се начинити збирни Азбучник илустрација Српске енциклопедије. Сви ови подаци, као и урађени текстови за сваку посебну одредницу, чуваће се у централној бази података у Редакцији Српске енциклопедије.  О свим пословима на изради Српске енциклопедије брине Уређивачки одбор, који обавља и послове Централне редакције. Уређивачки одбор је формирао 33 стручне редакције које су начиниле коначну категоризацију одредница, одредиле ауторе и обавиле прву верификацију добијених текстова. Након додатне лексикографске редактуре, коју су спровели редактори и уже руководство пројекта (председник, два потпредседника и научни секретар), текстови су поново верификовани на седници Уређивачког одбора. Председник Уређивачког одбора обавио је последње читање целине рукописа пре него што је он дат на коначну припрему за штампу. Тако су сви текстови у енциклопедији били изложени вишекратним читањима и врло темељним проверама. На пословима израде прве књиге првог тома Српске енциклопедије (са укупно 1.929 одредница, од којих су 130 упутнице), осим 24 члана редовног састава Уређивачког одбора, радила су још четири члана која су због смрти, болести или других разлога морала да буду замењена. У стручним редакцијама било је ангажовано 114 сарадника из различитих научних области, а текстове је писало укупно 511 аутора. У Редакцији Српске енциклопедије запослено је свега шест сарадника, а сви чланови Ликовнографичке редакције су хонорарно ангажовани.

И поред постојања Закона о Српској енциклопедији, још, нажалост, није обезбеђена пуна институционална заштита овог пројекта, па не постоји ни сигурност да ће он и убудуће добијати финансијску подршку.  Надајући се да са почетним томом Српске енциклопедије најзад нестају све непотребне дилеме и расправе, те да ће пуни стваралачки капацитети бити усмерени искључиво ка што ефикаснијем и квалитетнијем раду, Уређивачки одбор верује да ће реализација овог пројекта тећи још бржим темпом и на задовољство свих оних којима је стало до српскога народа и његове пуне историјске самосвести.

Уређивачки одбор Српске енциклопедије

*Текст је објављен у 1. књизи I тома Српске енциклопедије (2010)

Уређивачки одбор Српске енциклопедије

ПРЕДСЕДНИЦИ

 Чедомир Попов (до 1. VII 2008)

Драган Станић (Иван Негришорац)

 

УРЕДНИЦИ СТРУКА

Данило БастаФилозофија, психологија

Милош Благојевић (до 27. VI 2012)

Синиша МишићИсторија средњег века, помоћне историјске науке

Миро ВуксановићАрхиви, библиотеке, музеји, научне и културне установе

Владан Ђорђевић (потпредседник, до 31. XII 2008)

Теодор Атанацковић (до 12. X 2016)

Слободан ВукосавићИндустрија, занатство, рударство, технологија, металургија, саобраћај, машинство

Момчило Зечевић (научни секретар, до 28. II 2009)

Владимир ГречићИсељеништво

Ђорђе Злоковић (потпредседник, до 9. II 2017), Грађевинарство, геодезија

Борислав Јовановић (до 13. XI 2015)

Софија ПетковићАрхеологија, рана историја

Владимир КањухМедицина, ветеринарска медицина, фармација, стоматологија

Василије Ђ. Крестић (до 19. I 2011)

Мира РадојевићИсторија новог века, војска

Милан Лојаница (до 2. III 2011)

Љиљана Н. СтошићИсторија културе, ликовне уметности, архитектура

Радош ЉушићШколство, педагогија, просветне установе

Драгослав Маринковић (до 31. XII 2009)

Владимир СтевановићБиологија, геологија, хемија, шумарство

Александар Маринчић (до 2. III 2011)

Душан ДрајићЕнергетика, електротехника, информатика

Војислав Марић (до 1. VIII 2021), Математика, механика, физика, астрономија

Радомир МилошевићРелигија, теологија, црквена историја

Нада Милошевић Ђорђевић (до 27. VII 2021), Народна књижевност

Милован МитровићЕтнологија, социологија, пољопривреда

Ненад Остојић, научни секретар, Позориште, филм, балет, музика

Часлав Оцић (до 5. X 2020)

Рајко БуквићЕкономија

Новица Петковић (до 7. IX 2008)

Душан ИванићКњижевност

Предраг Пипер (потпредседник, до 10. IX 2021), Лингвистика, филологија

Душан Попов (до 3. VII 2012)

Драган Станић (потпредседник, до 1. VII 2008), Спорт, физичка култура, медији, новинарство, публицистика

 Обрад Станојевић (до 23. XI 2011)

Коста ЧавошкиДржавно уређење, право, политикологија

Слободан ЋурчићГеографија, климатологија, демографија, туризам


 

Чланови стручних редакција

Археологија, рана историја: Растко Васић, Александар Јовановић, Ивана Поповић, Снежана Ферјанчић 

Архиви, библиотеке, музеји, научне и културне установе: Бојана Борић Брешковић, Душица Грбић, Јелена Межински Миловановић, Радован Мићић, Милић Ф. Петровић 

Биологија: Марко Анђелковић, Мирјана Нешковић, Драга М. Симић 

Географија, климатологија, демографија, туризам: Миливој Б. Гаврилов, Драгица Гатарић, Рајко Гњато, Мирко Грчић, Бранислав С. Ђурђев, Јован Ј. Илић, Милутин Љешевић, Србољуб Ђ. Стаменковић, Стеван Станковић, Дејан Шабић 

Геологија: Александар Грубић 

Грађевинарство, геодезија: Војо Анђус, Драган Благојевић, Миодраг Б. Јовановић, Душан Јоксић, Растислав Мандић, Горан Младеновић, Мира Петронијевић 

Државно уређење, право, политикологија: Илија Бабић, Момчило В. Грубач, Љубомирка Кркљуш, Ратко Марковић, Светлана Мирчов, Слободан Перовић 

Економија: Софија Божић, Живота Ђорђевић, Бошко Мијатовић, Владимир М. Николић 

Енергетика, електротехника, информатика: Дејан Живковић, Никола Марковић, Драган С. Петровић, Петар Правица, Срђан Станковић 

Етнологија, социологија: Слободан Антонић, Петар Влаховић, Бојан Јовановић, Весна Марјановић, Срђан Шљукић 

Индустрија, занатство, технологија, металургија: Слободан Додић, Драгутин Дражић, Марина Михајловић, Миодраг Николић, Славка Николић, Јован Тодоровић, Славица Шилер Маринковић 

Исељеништво: Милена Вучићевић, Марко Лопушина 

Историја новог века, војска: Михаило Војводић, Војин С. Дабић, Петар В. Крестић, Мирјана Маринковић 

Историја средњег века, помоћне историјске науке: Марија Копривица, Катарина Митровић, Марко Поповић, Дејан Радичевић, Момчило Спремић, Ђура Харди 

Историја културе: Весна Ђукић, Слободан Мрђа, Милош Немањић, Симо Ц. Ћирковић 

Књижевност: Александар Јовановић, Томислав Јовановић, Марко Недић, Предраг Петровић 

Ликовне уметности, архитектура: Слободан Богуновић, Жана Гвозденовић, Миодраг Јовановић, Никола Кусовац, Ненад Макуљевић, Слободан Малдини, Зоран Маневић, Миодраг Марковић, Лидија Мереник, Дијана Милашиновић Марић, Љубица Миљковић, Ирина Суботић, Марица Шупут 

Лингвистика, филологија: Јасмина Грковић-Мејџор, Милорад Радовановић, Слободан Реметић 

Математика, механика, физика, астрономија: Ђорђе Бек-Узаров, Милан С. Димитријевић, Милан Кнежевић, Александар Николић, Марко М. Поповић 

Медији, новинарство, публицистика: Бојана Андрић, Владимир Баровић Михаило Бјелица, Бранка Булатовић, Душан Ђурић, Милица Кисић 

Медицина, ветеринарска медицина, фармација, стоматологија: Љиљана Гојковић Букарица, Драгослав Ђукановић, Миле Игњатовић, Снежана Кањух, Душанка Крајновић, Небојша М. Лалић, Срђан Миловановић, Срећко И. Недељковић, Златибор Петровић, Милена Покрајац, Чедомир Русов, Радоје Чоловић 

Музика: Мирјана Веселиновић Хофман, Мелита Милин, Даница Петровић 

Народна књижевност: Мирјана Детелић, Зоја Карановић, Немања Радуловић 

Позориште, филм, балет: Зоран Т. Јовановић, Љиљана Мишић, Живко Поповић, Никола Стојановић 

Пољопривреда: Владан Богдановић, Тодор Вулић, Радомир Јовановић, Бранка Лазић, Славољуб Лекић, Ана Марјановић Јеромела, Живојин Петровић, Александар Срећковић, Тимотеј Чобић 

Религија, теологија, црквена историја: Радомир В. Поповић, Предраг Пузовић 

Рударство: Слободан Вујић 

Саобраћај, машинство: Мирољуб Аџић, Димитрије Вороњец, Зоран Голубовић, Ђорђе Зрнић, Чедомир Јанић, Миливој Кларин, Драгутин Костић, Драгослав Кузмановић, Милан Матијевић, Зоран Стефановић, Јован Тодоровић, Милан Хофман 

Спорт, физичка култура: Живко Баљкас, Јован Пауновић, Милојко Тубић 

Филозофија, психологија: Иван Ивић, Александар Костић, Здравко Кучинар, Илија Марић 

Хемија: Петар Пфенд, Живорад Чековић 

Школство, педагогија, просветне установе: Љубомир Коцић, Недељко Трнавац 

Шумарство: Василије В. Исајев

 

Редакција штампаног и интернет издања

ЛЕКСИКОГРАФСКА РЕДАКЦИЈА

Бранислава Балаж, Мирјана Ерић, Милена Миловић,
Драгана В. Тодоресков, Емилија Џамбарски-Завишић, Саша Трифуновић, Александар Деветак


ЛИКОВНО-ГРАФИЧКА РЕДАКЦИЈА

Александар Прибићевић (ликовно-графички уредник)
Милован Миливојевић (израда карата)
Александар Деветак, Александра Новаков,
Саша Трифуновић (илустративни фонд)


СТРУЧНИ КОНСУЛТАНТИ

Исидора Бјелаковић, Жарко Бошњаковић, Дојчил Војводић,
Миодраг Вукчевић, Дарина Дончева, Милена Ивановић,
Жељко Марковић, Снежана Милинковић, Анђелка Митровић,
Клодин Мишић, Александра Новаков, Снежана Поповић,
Марина Пуја Бадеску, Вања Станишић, Ирина Сутулов Кнежевић,
Драган Тубић, Корнелија Фараго

 

ИЗДАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Бранко Милосављевић (уредник администратор)
Александар Деветак (уредник администратор)


Скраћенице

A&A Astronomy and Astrophysics

Acta Arch. Hung. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae

Acta Bot. Croatica Acta Botanica Croatica

Acta Cardiol. Acta Cardiologica

Acta Chir. Iugosl. Acta Chirurgica Iugoslavica

Acta Chir. Scand. Acta Chirurgica Scandinavica

Acta Cryst. B Acta Crystallographica – Section B: Structural Crystallography & Crystal Chemistry

Acta Ent. Serbica Acta Entomologica Serbica

Acta Fac. Med. Naiss. Acta Facultatis Medicinae Naissensis

Acta Hist. Med. (Stom) Pharm. Vet. Аcta Historica Medicinae, (Stomatologiae), Pharmaciae, Veterinae

Acta Hist. Med. Pharm. Vet. Аcta historica medicinae, pharmaciae, veterinae

Acta Math. Sin. Acta Mathematica Sinica

Acta Mech. Acta Mechanica

Acta Med. Jug. Acta Medica Iugoslavica

Acta Neurol. Scand. Acta Neurologica Scandinavica

Acta Pathol. Microbiol. Scand. Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica

Actual. Pharmacol. Actualités Pharmacologiques

Adv. Exp. Med. Biol. Advances in Experimental Medical Biology

Advances in Math. Advances in Mathematics

AES Acta Entomologica Serbica

AI / Arch. Iug. Archaeologia Iugoslavica

Am. J. Cardiovasc. Path. American Journal of Cardiovascular Pathology

Am. J. Kidney Dis. American Journal of Kidney Diseases

Am. J. Obstet. Gynecol. American Journal of Obstetrics and Gynecology

Am. J. of Physics American Јournal of Physics

Amer. J. Math. American Journal of Mathematics

Angew. Chem. Int. Ed. Angewandte Chemie International Edition

Ann. Acad. Sci. Fenn. Math. Annales Academiae Scientiarum Fennicae Mathematica

Ann. New York Acad. Sci. Annals of the New York Academy of Sciences

Ann. Pure Appl. Logic Annals of Pure and Applied Logic

Ann. Rev. Phytopathol. Annual Review of Phytopathology

App. Radiat. Isot. Int. J. Radiat. Appl. International Journal of Radiation Applications. Part A. Applied Radiation and Isotopes

Appl. Environ. Microbiol. Applied and Environmental Microbiology

Arch. Biol. Sci. Archives of Biological Sciences

Arch. Int. Pharmacodyn. Ther. Archives internationales de Pharmacodynamie et de Therapie

Arch. Int. Physiol. Biochim. Archives internationales de Physiologie, de Biochimie et de Biophysique

Arch. Iug. Archaeologia Iugoslavica

Arch. Math. Log. Archive for Mathematical Logic

Arch. Oncol. Archive of Oncology

ASPh Archiv für slavische Philologie

Astrophys. J. Astrophysical Journal

AT Antiquité Tardive

AV Acta Veterinaria

Balk. J. Stom. Balkan Journal of Stomatology

Balkan J. Clin. Lab. Balkan Journal of Clinical Laboratory

BAR British Archaeological Reports

Bibl. Haematol. Bibliotheca Haematologica

Boll. Un. Mat. Ital. Bоllettino dell! Unione Matematica Italiana

Bone Marrow Transpl. Bone Marrow Transplantation

Br. J. Pharmacol. British Journal of Pharmacology

Br. J. Plast. Surg. British Journal of Plastics Surgery

Brit. J. Appl. Phys. British Journal of Applied Physics

Brit. J. Exp. Path. British Journal of Experimental Pathology

Bull. Acad. Serbe Sci. Ser. Mat. Fiz. Bulletin de l’Académie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Sciences mathématiques

Bull. Astron. Belgrade Bulletin Astronomique de Belgrade

Bull. Cl. Sci. Acad. R. Belg. Bulletin de la Classe des Sciences de l’Académie Royale de Belgique

Bull. Hematol. Bulletin of Hematology

Bull. Lond. Math. Soc. The Bulletin of the London Mathematical Society

Bull. Nat. Hist. Mus. Lond. (Ent) Bulletin of the British Museum of Natural History (Entomology)

Bull. Soc. Chim. Fr. Bulletin de la Société Chimique de France

Bus. Econ. Hist. Business and Economic History

Bus. Hist. Business History

BZ Byzantinische Zeitschrift

C. R. Acad. Sci. Paris Comptes Rendus de l’Académie des Sciences

Can. J. Microbiol. Canadian Journal of Microbiology

Cell Biol. Int. Cell Biology International

Circ. Res. Circulation Research

Class. Quantum Grav. Classical and Quantum Gravity

Clin. Nephrol. Clinical Nephrology

Combust. Flame Combustion and Flame

Comp. Biochem. Phys. C Comparative Biochemistry Physiology part C: Pharmacology, Toxicology and Endocrinology

Comput. Methods Appl. Mech. Eng. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering

Cont. Agr. Engng. Contemporary Agricultural Engineering

Croat. Med. J. Croatian Medical Journal

Cryptogamie, Algol. Cryptogamie, Algologie

Dig. Liver. Dis. Digestive and Liver Disease

Discrete Appl. Math. Discrete Applied Mathematics

DZZ Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift

Electron Microsc. Rev. Electron Microscopy Reviews

Epidemiol. Infect. Epidemiology and Infection

Eur. J. Canc. European Journal of Cancer

Eur. J. Drug. Metab. Pharmacokinet. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics

Eur. J. Pediatr. European Journal of Pediatrics

Eur. J. Vet. Pathol. European Journal of Veterinary Pathology

Eur. Phys. J. D The European Physical Journal D: Atomic, Molecular, Optical and Plasma Physics

Eur. Phys. J. The European Physical Journal

Europhys. Lett. Europhysics Letters

FA Folia anatomica

FEBS Lett. Federation of European Biochemical Societies Letters

Food Technol. Biotech. Food Technology and Biotechnology

Frankf. Ztschr. Path. Frankfurter Zeitschrift für Pathologie

Fund. Appl. Toxicol. Fundamental and Applied Toxicology

Fuzzy Set. Syst. Fuzzy Sets and Systems

Gegenbaurs Morphol. Jahrb. Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch

Gen. Physiol. Biophys. General Physiology and Biophysics

Genome Res. Genome Research

GWh гигават-час

Hum. Genet. Human Genetics

Hum. Pathol. Human Pathology

Human Exp. Toxicol. Human & Experimental Toxicology

Illinois J. Math. Illinois Journal of Mathematics

Indian J. Pure Appl. Math. Indian Journal of Pure and Applied Mathematics

Int. J. Comput. Math. International Journal of Computer Mathematics

Int. J. Dev. Biol. International Journal of Developmental Biology

Int. J. Electronics International Journal of Electronics

Int. J. Heat Mass Transfer International Journal of Heat and Mass Transfer

Int. J. Med. Microbiol. International Journal of Medical Microbiology

Internat. Math. Res. Notices International Mathematics Research Notices

IPL Information Processing Letters

Israel J. Math. The Israel Јournal of Mathemaics

J. Abdom. Surg. Journal of Abdominal Surgery

J. Agron. Crop. Sci. Journal of Agronomy and Crop Science

J. Alloys Compd. Journal of Alloys and Compounds

J. Am. Med. Assoc. The Journal of the American Medical Association

J. Anal. Math. / Journal d‘Analyse Math. Journal d’Analyse Mathématique

J. Appl. Mech. Journal of Applied Mechanics

J. Appl. Physiol. Journal of Applied Physiology

J. Appl. Toxicol. Journal of Applied Toxicology

J. Arizona Hist. Journal of Arizona History

J. Bacteriol. Journal of Bacteriology

J. Biochem. Journal of Biochemistry

J. Biol. Chemistry Journal of Biological Chemistry

J. Cell. Mol. Med. Journal of Cellular and Molecular Medicine

J. Crystal Growth Journal of Crystal Growth

J. Dermatological Science Jоurnal of Dermatological Science

J. Environ. Pathol. Toxicol. Onc. Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology

J. Genetics Journal of Genetics

J. Geom. Phys. Journal of Geometry and Physics

J. Hist. Biol. Journal of the History of Biology

J. Hist. Econ. Thought Journal of the History of Economic Thought

J. Hum. Hypertens. Journal of Human Hypertension

J. Hydraul. Div. Journal of the Hydraulics Division

J. Hyg. Journal of Hygiene

J. Investigative Dermatology Journal of Investigative Dermatology

J. Knot Theory Ramifications Journal of Knot Theory and its Ramifications

J. Logic Comput. Journal of Logic and Computation

J. Math. Anal. Appl. Journal of Mathematical Analysis and Applications

J. Membr. Biol. Journal of Membrane Biology

J. Mol. Biol. Journal of Molecular Biology

J. Mult.-Val. Log. Soft Comput. Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing

J. Neuroimmunol. Journal of Neuroimmunology

J. Neurosc. Res. Journal of Neuroscience Research

J. Neurosurg. Journal of Neurosurgery

J. Nucl. Med. The Journal of Nuclear Medicine

J. Opt. Soc. of America Journal of the Optical Society of America

J. Pharm. Pharmacol. Journal of Pharmacy and Pharmacology

J. Pharmacol. Exp. Ther. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics

J. Phys. A Journal of Physics A: Mathematical and General

J. Phys. B Journal of Physics B: Atomic and Molecular Physics

J. Phys. Chem. Solids Journal of Physics and Chemistry of Solids

J. Phys. D Journal of Physics D: Applied Physics

J. Phys. G Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics

J. Physiol. Journal of Physiology

J. Plasma Phys. Journal of Plasma Physics

J. Radioanalyt. Nucl. Chem. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

J. Vet. Med. B Journal of Veterinary Medicine Series B

J. Zool. Syst. Evol. Research Journal of Zoological Systematic and Evolutionary Research

JCTA Journal of Combinatorial Theory, Series A

JQSRT Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer

Khim. Tekhnolog. Topliv Masel Химия и технология топлив и масел

kN килоњутн

kW киловат

kWh киловат-час

Life Sci. Life Sciences

Math. Proc. Camb. Phil. Soc. Mathematical proceedings of the Cambridge Philosophical Society

Math. Res. Center Tech. Mathematics Research Center technical summary report

Math. Res. Mathematical Research

Math. Z. Mathematische Zeitschrift

Mitt. Königl. Naturw. Inst. Mitteilungen aus den Köninglichen naturwissenschaftlichen Instituten in Sofia

MNRAS Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

MPa мегапаскал

Mutat. Res. Mutation Research

MW мегават

MWh мегават-час

MZ Mathematische Zeitschrift

Nephron Clin. Pract. Nephron Clinical Practice

Neurol. Res. Neurological Research

Nucl. Acids Res. Nucleic Acids Research

Nucl. Instr. and Meth. Nuclear Instruments and Methods

Nucl. Tracks Radiat. Meas. Nuclear Tracks and Radiation Measurements

Nuclear Med. Review Nuclear Medicine Review

Opusc. Zool. Opuscula Zoologica

Org. Syn. Organic Syntheses

PAMS Proceedings of the American Mathematical Society

Pathol. Res. Pract. Pathology Research and Practice

Pharmacol. Rev. Pharmacological Reviews

Phys. Lett. Physical Letters A

Phys. Rep. Physics Reports

Phys. Rev. A Physical Review A

Phys. Rev. B Physical Review B

Phys. Rev. C Physical Review C

Phys. Rev. E Physical Review Е

Phys. Rev. Lett. Physical Review Letters

PJ Palaeontologica Jugoslavica

Plant Dis. Report. Plant Disease Reporter

PNAS USA Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Prahist. Z. Präehistorische Zeitschrift

Publ. Astronom. Obs. Belgrade Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade

Publ. Dept. Astron. Univ. Belgrade Publications of the Department of Astronomy, University of Belgradе

Publ. Inst. Math. Publications de l'Institut Mathématique de l'Académie Serbe des Sciences et des Arts

Radiat. Meas. Radiation Measurements

REI Revue des études islamiques

Rev. Esp. Cardiol. Revista Española de Cardiología

Rev. Mod. Phys. Reviews of Modern Physics

SG Slavica Gandensia

Sitzungsberichte Akademie Wissen. Sitzungsberichte der Österreichische Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse

Slov. Arch. Slovenská archeológia

Spec. Publ. Geol. Soc. Lond. Special Publication of Geological Society of London

St. Arch. Studia аrchaeologica

St. Sl. Studia Slavica

Südost. F. Südost-Forschungen

Surg. Neurol. Surgical Neurology

Theor. Appl. Mech. Theoretical and Applied Mechanics

TJ тераџул

Trans. Amer. Math. Soc. Transactions of the American Mathematical Society

Transf. Apher. Sci. Transfusion and Apheresis Science

Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat. Fiz. Publikacije Elektrotehnickog fakulteta - serija Matematika i Fizika

V волт

Verh. Anat. Ges. Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft

Vestn. Univ. E. Kardelja Vestnik Univerze Edvarda Kardelja

Z. Physik. Zeitschrift für Physik

ZAMM Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik

Zdrav. Vestn. Zdravstveni Vestnik

Zentralbl. Bakteriol. Zentralblatt für Bakteriologie

Zentralbl. Gynakol. Zentralblatt für Gynäkologie

 

ААСЈЕ Архив за арбанаску старину, језик и етнологију

АВ Архивски вјесник

АВИИ Архив Војноисторијског института

АВМ Академија ветеринарске медицине

АВНОЈ Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије

АД / а.д. Акционарско друштво

АДЈ/АДС Антрополошко друштво Југославије / Антрополошко друштво Србије

АДНОС Астрономско друштво Нови Сад

АЗ Аграрни зборник

АИК Агроиндустријски комбинат

АИСПКМ Архив за историју Српске православне Карловачке митрополије

АЈ Архив Југославије

АК Агрокомбинат

АК Адвокатска комора

АК Атлетски клуб

АКЈ/АКС Адвокатска комора Југославије / Адвокатска комора Србије

АКМО Аутономна Косовско-метохијска Област

АКУД Академско културно-уметничко друштво

алб. албански језик

АЛИМС Агенција за лекове и медицинска средства

АлПВ Алманах позоришта Војводине

АЛУ Академија ликовних уметности

АМЂ Археолошки музеј Ђердапа

АМН Академија медицинских наука

АМСЈ/АМСС Ауто-мото савез Југославије / Ауто-мото савез Србије

АН Академија наука

АНУБиХ Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине

АНУК Академија наука и уметности Косова

АНУРС Академија наука и умјетности Републике Српске

АП Аутономна Покрајина

АПВ Аутономна Покрајина Војводина

АПДН Архив за правне и друштвене науке

АПН Архив за пољопривредне науке

АПр Археографски прилози

АПФБ Анали Правног факултета у Београду

арап. арапски језик

АрВ Архив Војводине

АрП Архивски преглед

АрПр Археолошки преглед

Арх. ф. Архитектонски факултет

АС Архив Србије

АСНОС Антифашистичка скупштина народног ослобођења Србије

АУ Архитектура, урбанизам

АФ Архив за фармацију

АФЖ Антифашистички фронт жена

АФФ Анали Филолошког факултета

б.г. без године

б.м. без места

БГ Браничевски гласник

Бг/Bg Београд/Beograd

БГБ Библиотека града Београда

БГВ Библиотекарски годишњак Војводине

БГл Богословски гласник

БДП Београдско драмско позориште

БДП бруто домаћи производ

БЕЛЕФ Београдски летњи фестивал

БЕМУС Београдске музичке свечаности

БЗ Брезнички записи

библ. библиографија

Био. ф. Биолошки факултет

БИТЕФ Београдски интернационални театарски фестивал

БиХ Босна и Херцеговина

БЈР Бивша Југословенска Република

БК Бранково коло

Бл Бањалука

БМС Библиотека Матице српске

БН Београдске новине

Богишић Народне пјесме из старијих, највише приморских записа, сабрао Валтазар Богишић, Биоград 1878.

БОН Београдске општинске новине

БСК Београдски спорт клуб

БТО Београдска трговачка омладина

БУ Београдски универзитет

БУБ Београдске удружене банке

буг. бугарски језик

БФ Богословски факултет

БФС Београдски фудбалски савез

БХДЗ Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник

Ва Ваљево

ВА Војна академија

ВАНУ Војвођанска академија наука и уметности

ВБ Врњачка Бања

ВВА Виша војна академија

ВГ Ветеринарски гласник

ВГз Весник Геозавода

ВГл Врањски гласник

ВЕ Војна енциклопедија

ВеА Ветеринарски архив

ВЕКШ Виша економска школа

Весник СУЈ Весник свештеничког удружења Југославије

ВЗ Власотиначки зборник

ВЗА Вјесник Земаљског архива

ВИГ Војноисторијски гласник

ВИИНЈ Византијски извори за историју народа Југославије

ВК Ватерполо клуб

ВК Веслачки клуб

ВЛ Војни лексикон

ВМА Војномедицинска академија

ВМБг Војни музеј Београд

ВМРО Внатрешна македонска револуционарна организација

ВН Вечерње новости

ВП Војносанитетски преглед

Вр Врање

ВСС Ваздухопловни савез Србије

ВСС Веслачки савез Србије

ВСС Врховни суд Србије

ВСЦ Весник српске цркве

ВТЗ Војнотехнички завод

ВТИ Ваздухопловно-технички институт

Вук I Српске народне пјесме, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић. Књига прва, у којој су различне женске пјесме, Беч 1841.

Вук II Српске народне пјесме, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић. Књига друга, у којој су пјесме јуначке најстарије, Беч 1845.

Вук III Српске народне пјесме, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић. Књига трећа, у којој су пјесме јуначке средњијех времена, Беч 1846.

Вук IV Српске народне пјесме, скупио их и на свијет издао Вук Стеф. Караџић. Књига четврта, у којој су Пјесме јуначке новијих времена о војевању за слободу, Беч 1862.

Вук V Српске народне пјесме, скупио их Вук Стеф. Караџић. Књига пета, у којој су пјесме јуначке новијих времена о војевању Црногораца, Беч 1865.

Вук VI Српске народне пјесме, скупио их Вук Стеф. Караџић. Књига шеста, у којој су пјесме јуначке најстарије и средњијех времена, Биоград 1899.

Вук VII Српске народне пјесме, скупио их Вук Стеф. Караџић. Књига седма, у којој су пјесме јуначке средњијех времена, Биоград 1900.

Вук VIII Српске народне пјесме, скупио их Вук Стеф. Караџић. Књига осма, у којој су пјесме јуначке новијих времена о војевању за слободу и о војевању Црногораца, Биоград 1900.

Вук IX Српске народне пјесме, скупио их Вук Стеф. Караџић. Књига девета, у којој су Пјесме јуначке новијих времена о војевању Црногораца и Херцеговаца, Биоград 1902.

Вук САНУ Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стефановића Караџића, I–IV, САНУ, Бг 1973–1974.

ВФ Ветеринарски факултет

ВХАД Вјесник Хрватскога археолошкога друштва

ВШ Врховни штаб

Вш Вршац

Г. Милановац Горњи Милановац

ГАБП Геолошки анали Балканског полуострва

ГАДЈ/ГАДС Гласник Антрополошког друштва Југославије / Гласник Антрополошког друштва Србије

ГАК Гинеколошко-акушерска клиника

ГАМП Група архитеката модерног правца

ГАО Гинеколошко-акушерско одељење

ГБИ Годишњак Балканолошког института

ГБМС Годишњак Библиотеке Матице српске

ГГБ Годишњак града Београда

ГГД/ГСГД Гласник Географског друштва / Гласник Српског географског друштва

ГДИ Годишњак за друштвену историју

ГДИБиХ/ГИДБиХ Годишњак Друштва историчара Босне и Херцеговине / Годишњак Историјског друштва Босне и Херцеговине

ГДКС Гласник Друштва конзерватора Србије

ГДСС Гласник Друштва српске словесности

ГЕИ Гласник Етнографског института

ГЕМ Гласник Етнографског музеја

ГЗМ Гласник Завичајног музеја

ГЗМБиХ/ГЗМС Гласник Земаљског музеја БиХ / Гласник Земаљског музеја у Сарајеву

ГИ Глас истине

ГИАС Гласник Историјског архива Суботице

ГИББУБ Гласник Института за ботанику и ботаничке баште Универзитета у Београду

ГИДНС Гласник Историјског друштва у Новом Саду

ГЈПД Гласник Југословенског професорског друштва

Гласник АКВ Гласник Адвокатске коморе Војводине

ГлМС Глас Матице српске

ГМАВ Гласник Међуопштинског архива у Ваљеву

ГМГБ Годишњак Музеја града Београда

ГМК Гласник Музеја Косова

ГМКМ Гласник Музеја Косова и Метохије

ГМО генетички модификован организам (genetically modified organism)

ГМС Галерија Матице српске

ГНОО Главни народноослободилачки одбор

ГНЧ Годишњица Николе Чупића

ГП Грађевинско предузеће

ГПМ Гласник Природњачког музеја

ГПСКВ Грађа за проучавање споменика културе Војводине

ГПФС Годишњак Правног факултета у Сарајеву

ГПЦКС Гласник Православне цркве у Краљевини Србији

ГРОМНП Годишњак Рударског одељења Министарства народне привреде

грч. грчки језик

ГСАД Гласник Српског археолошког друштва

ГСНД Гласник Скопског научног друштва

ГСУД Гласник Српског ученог друштва

ГФ Грађевински факултет

ГФФНС Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду

ГХД Гласник Хемијског друштва

ГЦБИ Годишњак Центра за балканолошка истраживања

ГШ Главни штаб

ГШФ Гласник Шумaрског факултета

ДАНС Друштво архитеката Новог Сада

ДАНУ Дукљанска академија наука и уметности

ДД / д.д. Деоничарско друштво

ДЗ Државна заједница

ДЗС Државни завод за статистику

ДКВ Друштво књижевника Војводине

ДКС Друштво конзерватора Србије

ДМ (DM) немачка марка (Deutsche Mark)

ДМДМ Дирекција за мере и драгоцене метале

ДОО / д.о.о. Друштво са ограниченом одговорношћу

ДП / д.п. Друштвено предузеће

ДПЗ Друштвено-политичка заједница

ДР Демократска Република

ДС Демократска странка

ДСС Друштво српске словесности

ДТД Дунав–Тиса–Дунав

Дубр. Дубровник

ДФЈ Демократска Федеративна Југославија

ЂС Ђердапске свеске

ЕаП Етноантрополошки проблеми

ЕКВШ Економска комерцијална висока школа

ЕКЗ Етнокултуролошки зборник

ЕкП Економика пољопривреде

ЕМБг Етнографски музеј Београд

енг. енглески језик

ЕП Европско првенство

ЕР Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних пјесама, издао Герхард Геземан, Сремски Карловци 1925.

ЕТАН/ЕТРАН Југословенски комитет за електронику, телекомуникацију, аутоматизацију и нуклеарну технику / Друштво за електронику, телекомуникацију, рачунарство, аутоматизацију и нуклеарну технику

ЕТФ Електротехнички факултет

ЕУ (EU) Европска унија (European Union)

ЕУЛЕКС (EULEX) Мисија владавине права Европске уније на Косову и Метохији (European Union Rule of Law Mission in Kosovo)

ЕФ Економски факултет

ЕХ Муслиманске народне јуначке пјесме, сакупио Есад Хаџиомерспахић, Бања Лука 1909.

ЖА Жива антика

ЖАК Железнички атлетски клуб

ЖЈ Живи језици

ЖОКК Женски омладински кошаркашки клуб

ЖР Живот и рад

ЖСК Железнички спортски клуб

За Зајечар

ЗАВНО Земаљско антифашистичко веће народног ослобођења

ЗАВНОБиХ Земаљско антифашистичко вијеће народног ослобођења Босне и Херцеговине

ЗАВНОХ Земаљско антифашистичко вијеће народног ослобођења Хрватске

ЗАВНОЦГ Земаљско антифашистичко вијеће народног ослобођења Црне Горе

Зборник КСДИЦГ Зборник Которске секције друштва историчара Црне Горе

ЗВМА Зборник Војномедицинске академије

Зг/Zg Загреб/Zagreb

ЗЕМБ Зборник Етнографског музеја у Београду

ЗЕТФ Зборник Електротехничког факултета

ЗЗ Земљорадничка задруга

ЗзС/ЗМСС Зборник за славистику / Зборник Матице српске за славистику

ЗИБиХ Зборник за историју Босне и Херцеговине

ЗИК Зборник историје књижевности

ЗИМС Зборник Историјског музеја Србије

ЗЈИМ Зборник Јеврејског историјског музеја

ЗЛУМС/ЗМСЛУ Зборник за ликовне уметности Матице српске / Зборник Матице српске за ликовне уметности

ЗМПСУ Зборник Музеја Првог српског устанка

ЗМПУ Зборник Музеја примењене уметности

ЗМСДН Зборник Матице српске за друштвене науке

ЗМСИ Зборник Матице српске за историју

ЗМСКЈ Зборник Матице српске за књижевност и језик

ЗМСКС Зборник Матице српске за класичне студије

ЗМСПН/ЗРПНМС Зборник Матице српске за природне науке / Зборник радова за природне науке Матице српске

ЗМССУМ Зборник Матице српске за сценске уметности и музику

ЗМСФЛ/ЗФЛМС Зборник Матице српске за филологију и лингвистику / Зборник за филологију и лингвистику Матице српске

ЗНЖОЈС Зборник за народни живот и обичаје Јужних Славена

ЗНМ(Б)/ЗРНМ Зборник Народног музеја (Београд) / Зборник радова Народног музеја

ЗР Задарска ревија

Зр Зрењанин

ЗРВИ Зборник радова Византолошког института

ЗРГЗ Зборник радова Географског завода

ЗРГИ Зборник радова Географског института

ЗРЕФ Зборник радова Економског факултета

ЗРИРПНС Зборник радова Института за ратарство и повртарство Нови Сад

ЗРИТФС Зборник радова Исламског теолошког факултета у Сарајеву

ЗРМИ Зборник радова Математичког института

ЗРНМЧ Зборник радова Народног музеја у Чачку

ЗРПМФ Зборник радова Природно-математичког факултета

ЗРПФНС Зборник радова Правног факултета у Новом Саду

ЗФФ Зборник Филозофског факултета

ЗЦ Здравствени центар

ИАМА Институт за алатне машине и алате

ИАУС Институт за архитектуру и урбанизам Србије

ИБИСС Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић

ИГ Историјски гласник

ИД Издавачко друштво

ИЕЕЕ (IEЕE) Институт инжењера електротехнике и електронике (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)

ИЕЦ (IEC) Међународна електротехничка комисија (International Electrotechnical Commission)

ИЗ Историјски записи

ИК Извршни комитет

ИКВБ Институт за кардиоваскуларне болести

ИКУМ Институт за књижевност и уметност

ИМ Индустрија меса

ИМГГИ Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство

ИМС Историјски музеј Србије

ИНФАНТ Интернационални фестивал алтернативног театра

ИП Издавачко предузеће

ИПК Индустријско-пољопривредни комбинат

ИРБРС Инвестиционо-развојна банка Републике Србије

ИС Историјске свеске

ИСО (ISO) Међународна организација за стандардизацију (International Organization for Standardization)

Ист. Сар. Источно Сарајево

ИСтр. интернет страница

ит. италијански језик

ИЧ Историјски часопис

ЈА Југословенска армија

Јаг. Јагодина

ЈАЗ/ЈАЗУ Југославенска академија знаности / Југославенска академија знаности и умјетности

ЈАТ Југословенски аеротранспорт

ЈБСТ Југословенска банка за спољну трговину

ЈВУО Југословенска војска у отаџбини

ЈДП Југословенско драмско позориште

ЈИБ Југословенска инвестициона банка

ЈИМ Јеврејски историјски музеј

ЈИЧ Југословенски историјски часопис

ЈК Југословенска кинотека

ЈКП Јавно комунално предузеће

ЈЛЗ Југословенски лексикографски завод

ЈНА Југословенска народна армија

ЈОК Југословенски олимпијски комитет

ЈП Јавно предузеће

ЈПБ Југословенска пољопривредна банка

ЈРВ Југословенско ратно ваздухопловство

ЈРЗ Југословенска радикална заједница

ЈСД Југословенско спортско друштво

Југослов. мед. биохем. Југословенска медицинска биохемија

ЈУС југословенски универзални стандард

ЈУСАД Југословенска студија прекурсора атеросклерозе школске деце

ЈФ Јужнословенски филолог

КБГБ Комунална банка града Београда

КБЦ Клиничко-болнички центар

Кв Краљево

КИ Књижевна историја

КиЈ Књижевност и језик

КиМ Косово и Метохија

КЈ Краљевина Југославија

КК Кошаркашки клуб

КЛ Књижевни лист

КН Књижевне новине

КНОЈ Корпус народне одбране Југославије

КОВ Књижевна општина Вршац

КП Комунистичка партија

КПА Комунистичка партија Албаније

КПГТ Казалиште, позориште, гледалишче, театар

КПЗ Културно-просветна заједница

КПЈ Комунистичка партија Југославије

КПМ Комунистичка партија Македоније

КПС Комунистичка партија Србије

КПСС Комунистичка партија Совјетског Савеза

КПХ Комунистичка партија Хрватске

Краг. Крагујевац

Краљевина СХС / КСХС Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца

Круш. Крушевац

КС Књижевни север

КУД Културно-уметничко друштво

КФОР (KFOR) Снаге на Косову (Kosovo Force)

КХ Народне пјесме муслимана у Босни и Херцеговини, I–II, сабрао Коста Херман 1888–1889, Сарајево 1933.

КЦ Клинички центар

КЦС Клинички центар Србије

ЛА лична архива

лат. латински језик

Ле Лесковац

ЛЗ Лесковачки зборник

ЛМС Летопис Матице српске

ЛТЕ Летопис Тимочке епархије

Љуб./Ljub. Љубљана/Ljubljana

МА Медицински архив

Ма милион година

мађ. мађарски језик

МАНУ Македонската академија на науките и уметностите

МАС Међународни архивски савет

МАСЛД Медицинска академија Српског лекарског друштва

Маш. ф. Машински факултет

МВ Математички весник

МВ Музеј Војводине

МГ Медицински гласник

МГБ Музеј града Београда

МГНС Музеј Града Новог Сада

Мед. ф. Медицински факултет

МЕСАМ Међународни сајам музике

МЕСС Мале и експерименталне сцене Сарајево

МЖГ Музеј жртава геноцида

МИД/МИП Министарство иностраних дела / Министарство иностраних послова

МИЈ/МЈ Музеј историје Југославије / Музеј Југославије

мил. милион

МК Месни комитет

млрд. милијарда

ММ Марксистичка мисао

ММФ Међународни монетарни фонд (International Monetary Fund)

МН Мале новине

МНМУ Музеј наивне и маргиналне уметности

МНТ Музеј науке и технике

МП Медицински преглед

МПр Међународни проблеми

МПУ Музеј примењене уметности

МПУС Музеј позоришне уметности Србије

МС Матица српска

МСЛД Музеј српског лекарског друштва

МСПЦ Музеј Српске православне цркве

МСУ Музеј савремене уметности

МСЦ Међународни славистички центар

МТ Музички талас

МУП Министарство унутрашњих послова

МФ Математички факултет

МХ Хрватске народне пјесме, I–IX, скупила и издала Матица хрватска, Загреб 1896–1940.

Н. Сад / N. Sad Нови Сад / Novi Sad

н.в. надморска висина

н.е. нове ере

н.с. нова серија

НАТО (NATО) Северноатлантски савез (North Atlantic Treaty Organisation)

НБ Народна банка

НБЈ/НБСр Народна банка Југославије / Народна банка Србије

НБл Народно благостање

НБС Народна библиотека Србије

НБЧ Новине београдског читалишта

НД Наше доба

НДИО Надреализам данас и овде

НДНВ Независно друштво новинара Војводине

НДХ Независна Држава Хрватска

НЕ Нова Европа

нем. немачки језик

НЖ Нови живот

НЗ Нови звук

НЗКСРС Народна здравствена култура у СР Србији

НИ Нови источник

НИН Недељне информативне новине

НиП Наука и природа

НЈ Наш језик

Нк Никшић

НКОЈ Национални комитет ослобођења Југославије

НМ Народни музеј

НМ Настава математике

НМБг Народни музеј Београд

НО Народни одбор

НОБ народноослободилачка борба

НОВ Народноослободилачка војска

НОВJ Народноослободилачка војска Југославије

НоМ Нова мисао

НОМУС Новосадске музичке свечаности

НОО Народноослободилачки одбор

НОП Народноослободилачки покрет

НОПО Народноослободилачки партизански одреди

НОПОЈ Народноослободилачки партизански одреди Југославије

НОР народноослободилачки рат

ЈНОФ Јединствени народноослободилачки фронт

НП Народно позориште

Нпа Национални парк

НпЗ Новопазарски зборник

НР Народна Република

НС Наше старине

НССВД Научни састанак слависта у Вукове дане

НУНС Независно удружење новинара Србије

НЦКАМ Национални центар за комплементарну и алтернативну медицину

ОБК Омладински бициклистички клуб

ОВК Ослободилачка војска Косова

ОДБ Општа државна болница

ОЕЦД (OECD) Организација за економску сарадњу и развој (Organisation for Economic Cooperation and Development)

ОЕЦЦ (OECC) Организација за европску економску сарадњу (Organisation for European Economic Cooperation)

ОЗН/ОЗНА Одељење за заштиту народа

ОИ Олимпијске игре

ОИЦА (OICA) Међународна организација произвођача аутомобила (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)

ОК Одбојкашки клуб

ОК Окружни комитет

ОКК Омладински кошаркашки клуб

ОКС/ОКСЦГ Олимпијски комитет Србије / Олимпијски комитет Србије и Црне Горе

ООУР Основна организација удруженог рада

ОП Ономастички прилози

ОРК Омладински рукометни клуб

ОРЛ оториноларингологија

ОУН (OUN) Организација Уједињених нација (Organisation des Nations Unies)

ОФК Омладински фудбалски клуб

п.н.е. пре нове ере

ПА породична архива

Пан./Pan. Панчево/Pančevo

ПБС Привредна банка Србије

ПВ приватно власништво

Пг/Pg Подгорица/Podgorica

ПД Певачко друштво

ПД Пољоривредно добро

ПЕН (PEN) Међународно удружење књижевника: песника, есејиста и писаца (Poets-Essayists-Novelists)

перс. персијски језик

ПЖ Правни живот

ПЗ Пољопривредна задруга

ПИИС Прилози Института за историју у Сарајеву

ПИК Пољопривредно-индустријски комбинат

ПиФ Пестициди и фитомедицина

Пјеванија Сима Милутиновић Сарајлија, Пјеванија церногорска и херцеговачка, сабрана Чубром Чојковићем Церногорцем, Лајпциг 1837.

ПК Покрајински комитет

ПКБ Прехрамбени комбинат Београд

ПКЈИФ Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор

ПКС Привредна комора Србије

ПЛ Примењена лингвистика

ПМБг Педагошки музеј Београд

ПМКБ Пештанска мађарска комерцијална банка

ПМФ Природно-математички факултет

ПНБКС Привилегована народна банка Краљевине Србије

ПО Партизански одреди

По Пожаревац

ПОЈ Партизански одреди Југославије

Пољ. ф. Пољопривредни факултет

ПОФ Прилози за оријенталну филологију

ПП Пословна политика

ППИС Прилози за проучавање историје Сарајева

ППЈ Прилози проучавању језика

ППНП Прилози проучавању народне поезије

Пр Приштина

ПРИЗАД Привилеговано акционарско друштво за извоз земаљских производа

ПрМ Правна мисао

ПСБ Прва српска банка

ПСС полетно-слетне стазе

ПТП Пољопривредно трговинско предузеће

ПТТ Пошта, телеграф, телефон

ПФ Правни факултет

ПХЗ Православна хришћанска заједница

ПШФ Пољопривредно-шумарски факултет

Радови НДСРБиХ Радови Научног друштва Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине

РАФ (RAF) Краљевске ваздушне снагe (Royal Air Force)

РВ и ПВО Ратно ваздухопловство и противваздушна одбрана

РВМ/РМВ Рад војвођанских музеја / Рад музеја Војводине

РГ Рударски гласник

РГФ Рударско-геолошки факултет

РЗ Радна заједница

РЗЗСК Републички завод за заштиту споменика културе

РЗС Републички завод за статистику

РИЈАЗУЗ Радови Института ЈАЗУ у Задру

РИМС Рад и именик Матице српске

РМС Рад Матице српске

РО Радна организација

РОМС Рукописно одељење Матице српске

РС Република Србија

РСЕ Редакција Српске енциклопедије

РСК Република Српска Крајина

РСр Република Српска

РТВ Радио-телевизија

РУ Раднички универзитет

рум. румунски језик

рус. руски језик

РХ Република Хрватска

РЦУБ Рачунарски центар Универзитета у Београду

СА Свети Архијерејски

САД Сједињене Америчке Државе

САДЈ Савез археолошких друштава Југославије

САН/САНУ Српска академија наука / Српска академија наука и уметности

САП Социјалистичка Аутономна Покрајина

Сар./Sar. Сарајево/Sarajevo

САС Савез архитеката Србије

САЦЛ Српски архив за целокупно лекарство

САШК Сарајевски Аматерски Шпортски клуб

СБ УН Савет безбедности Уједињених нација (United Nations Security Council)

СБД Српско бродарско друштво

СБР Српски биографски речник

СВД Српско ветеринарско друштво

Свет. Светозарево

СВи Српски витез

СВЛ Службени војни лист

СвР Свет речи

СГ/СГРС Службени гласник / Службени гласник Републике Србије

СГС Стоматолошки гласник Србије

СД сабрана дела

СД Спортско друштво

СДАЈ Савез друштава архитеката Југославије

СДВСК Сабрана дела Вука Стефановића Караџића

СДЗ Српски дијалектолошки зборник

СДИУС Свеске Друштва историчара уметности Србије

СДМ Српско-далматински магазин

СДУЈ Савез друштава урбаниста Југославије

СЕ Српска енциклопедија

СЕВ (СЭВ) Савез за узајамну економску помоћ (Сове́т экономи́ческой взаимопо́мощи)

СЕЗ Српски етнографски зборник

СЕЈ Савез економиста Југославије

СЖД Савез женских друштава

СЗб Сентандрејски зборник

СЗИА Свеске Задужбине Иве Андрића

СЗО Светска здравствена организација (World Health Organization)

СЗС Статистички завод Србије

СИАС Споменица Историјског архива Срем

СИВ Савезно извршно веће

СИНС Свеске за историју Новог Сада

СИТЈ/СИТС Савез инжењера и техничара Југославије / Савез инжењера и техничара Србије

СК Савез комуниста

Ск/Sk Скопље/Скопје/Skopje

СКА/СКАН Српска краљевска академија / Српска краљевска академија наука

СКГ Српски књижевни гласник

СКД Српско књижевно друштво

СКЗ Српска књижевна задруга

СКЈ Савез комуниста Југославије

СКК Српски културни клуб

СКОЈ Савез комунистичке омладине Југославије

СКП(б) Свесавезна комунистичка партија (бољшевика)

СКС Савез комуниста Србије

СКХ Савез комуниста Хрватске

СКЦ Студентски културни центар

СЛ Службени лист

СЛД Српско лекарско друштво

СЛУЈ Савез ликовних уметника Југославије

СМ Слободна мисао

Смед. Смедерево

СМШ Средња музичка школа

СНД Скопско научно друштво

СНП Српско народно позориште

СНС Српска напредна странка

Со Сомбор

СОУР Сложена организација удруженог рада

СОФК Савез организација за физичку културу

СП Савремена пољопривреда

СП Светско првенство

СПб Санкт Петербург

СПКД Српско просвјетно и културно друштво

СПО Српски покрет обнове

СПП Српска православна патријаршија

СПС Социјалистичка партија Србије

СПЦ Српска православна црква

СПЦО Српска православна црквена општина

СР Социјалистичка Република

Ср. Карловци Сремски Карловци

Ср. Митровица Сремска Митровица

СРВСЈ Савез резервних војних старешина Југославије

СрГл Српски глас

СРЈ Савезна Република Југославија

Срп. Сар. Српско Сарајево

СрС Српски Сион

СРЦ Спортско-рекреативни центар

СС Заштитни одред (Schutzstaffel)

СС Савез синдиката

ССА Стари српски архив

ССДС Српска социјалдемократска странка

ССЈ Савез синдиката Југославије

ССНО Савезни секретаријат за народну одбрану

ССО Савез социјалистичке омладине

ССОЈ Савез социјалистичке омладине Југославије

ССРН Социјалистички савез радног народа

ССРНЈ Социјалистички савез радног народа Југославије

СССР Савез Совјетских Социјалистичких Република

ССц Српска сцена

СТО Светска трговинска организација (World Trade Organization)

Стом. ф. Стоматолошки факултет

стсл. старословенски језик

СтЦГ Старине Црне Горе

Суб. Суботица

СУБНОР Савез удружења бораца народноослободилачког рата

СУД Српско учено друштво

СУЛУЈ Савез удружења ликовних уметника Југославије

СФКЈ Савез за физичку културу Југославије

СФРЈ Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СФУ Савез фармацеутских удружења

СЦ Спортски центар

СЦГ Србија и Црна Гора

ТАНЈУГ Телеграфска агенција нове Југославије

ТАСС Телеграфска агенција Совјетског Савеза (Телеграфное агентство Советского Союза)

ТБЦ туберкулоза

Тг Титоград

ТЕ Термоелектрана

Тех. ф. Технички факултет

ТЗ Темишварски зборник

ТИ Токови историје

ТИБА Театарска интернационална београдска култура

ТК Тениски клуб

ТМФ Технолошко-металуршки факултет

ТО Туристичка организација

ТОДРЛ Труды Отдела древнерусской литературы

ТПМ Теоријска и примењена механика

тур. турски језик

ТФ Технички факултет

УБ Универзитет у Београду

УБ Урбанизам Београда

УББ Удружена београдска банка

УДБ/УДБА Управа државне безбедности

Уе Ужице

УЗ Ужички зборник

УИ Упоредна истраживања

УКС Удружење књижевника Србије

УЛУБиХ Удружење ликовних умјетника Босне и Херцеговине

УЛУВ Удружење ликовних уметника Војводине

УЛУПУДС/УЛУПУС Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије / Удружење ликовних уметника примењених уметности Србије

УЛУС Удружење ликовних уметника Србије

УЛУХ Удружење ликовних умјетника Хрватске

УЛУЦГ Удружење ликовних умјетника Црне Горе

УМУС Удружење музичких уметника Србије

УН (UN) Уједињене нације (United Nations)

УНЕСКО (UNESCO) Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

УНИЦЕФ (UNICEF) Дечји фонд Уједињених нација (United Nations Children‘s Fund)

УНКТАД (UNCTAD) Конференција Уједињених нација за трговину и развој (United Nations Conference on Trade and Development)

УНМИК (UNMIK) Mисија привремене управе Уједињених нација на Косову (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo)

УНПРОФОР (UNPROFOR) Заштитне снаге Уједињених нација (United Nations Protection Force)

УНРА (UNRRA) Управа Уједињених нација за помоћ и обнову (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)

УНХЦР (UNHCR) Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице (United Nations High Commissioner for Refugees)

УП Уметнички преглед

УПИДИВ Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Војводине

УПЈ Удружење патолога Југославије

УРВИЈ Удружење ратних војних инвалида Југославије

УСАО Уједињени савез антифашистичке омладине

УСАОЈ Уједињени савез антифашистичке омладине Југославије

УСД (USD) амерички долар (United States Dollar)

УСУФ Удружење српских уметничких фотографа

УФУС Удружење филмских уметника Србије

ФАО (FAO) Организација Уједињених нација за пољопривреду и храну (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

Фарм. ф. Фармацеутски факултет

ФВМ Факултет ветеринарске медицине

ФГ Филозофски годишњак

ФД фотодокументација

ФДС Фармацеутско друштво Србије

ФДУ Факултет драмских уметности

ФИА (FIA) Међународна аутомобилска федерација (Fédération Internationale de l’Automobile)

ФИБА (FIBA) Међународна кошаркашка федерација (Fédération Internationale de Basketball)

ФИВБ (FIVB) Међународна одбојкашка федерација (Fédération Internationale de Volleyball)

ФИДЕ (FIDЕ) Међународна шаховска федерација (Fédération Internationale des Échecs)

Фил. ф. Филолошки факултет

ФИМ (FIM) Међународна мотоциклистичка федерација (Fédération Internationale de Motocyclisme)

ФИНА (FINA) Међународна федерација водених спортова (Fédération Internationale de Natation Amateur)

ФИФА (FIFA) Међунардона федерација фудбалских асоцијација (Fédération Internationale de Football Association)

ФК Фудбалски клуб

ФЛУ Факултет ликовних уметности

ФМУ Факултет музичке уметности

ФНРЈ Федеративна Народна Република Југославија

ФОН Факултет организационих наука

ФП Филолошки преглед

ФПН Факултет политичких наука

ФПУ Факултет примењених уметности

фр. француски језик

ФС Филозофске студије

ФСЈ/ФСС Фудбалски савез Југославије / Фудбалски савез Србије

ФТН Факултет техничких наука

ФФ Филозофски факултет

ФФК Факултет физичке културе

ХАЗУ Хрватска академија знаности и умјетности

ХАШК Хрватски академски шпортски клуб

ХД Хришћанско дело

ХЕ Хидроелектрана

ХЗ Хисторијски зборник

ХИ Хемијска индустрија

ХИВ (HIV) вирус хумане имунодефицијенције (human immunodeficiency virus)

ХИП Хемијска индустрија Панчево

хл хектолитар

ХМ Хришћанска мисао

ХП Хемијски преглед

ХРСС Хрватска републиканска сељачка странка

ХСС Хрватска сељачка странка

ЦАНУ Црногорска академија наука и умјетности

ЦАСНО Црногорска антифашистичка скупштина народног ослобођења

ЦЕРН (CERN) Европска организација за нуклеарно истраживање (European Organization for Nuclear Research)

ЦЕФТА (CEFTA) Зона слободне трговине Централне Европе (Central European Free Trade Area)

ЦК Централни комитет

ЦКС Центар за културу и спорт

Цт Цетиње

ЧССР Чехословачка Социјалистичка Република

ШАФ Школа анимираног филма

ШКл Шаховски клуб

ШкЛ Школски лист

ШФ Шумарски факултет

Контакт

Адреса редакције Српске енциклопедије: Матице српске 1, 21000 Нови Сад

Телефон: 021/544-570

e-mail: srpskaenciklopedija@maticasrpska.org.rs